Abstrakt

Prateći Murov zakon, računari su u poslednje dve decenije postali hiljadu puta jači. Time je omogućeno relativno brzo izvršavanje i najsloženijih računarskih simulacija, kako fizičkih tako i apstraktnih sistema. U ovom radu analiziran je i simuliran jedan postojeći fizički sistem – služba za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda, a u cilju poboljšanja rada same službe. Model katastra definisan je blok dijagramom a zatim kodiran u simulaciju GPSS programskim jezikom. GPSS (General Purpose Simulation System) je programski jezik za simulaciju diskretnih događaja. Za izvršenje simulacije korišćeno je integrisano razvojno okruženje GPSS World. Rezultat simulacije daje uvid u stepen iskorišćenosti sistema i njegovih delova. Na osnovu tih podataka osmišljen je, predstavljen i simuliran efikasniji model službe za katastar nepokretnosti.

Ključne reči: GPSS, redovi čekanja, simulacija diskretnih događaja, stohastična simulacija
Objavljen na sajtu: 15.12.2015