Volumen 1 - 2009

Da li su elektronski sertifikati zaista bezbedni?

Abstrakt

U radu je prikazan nedostatak Infrastrukture javnog ključa (PKI) kod izdavanja digitalnih sertifikata. Upotrebom predloženog scenarija moguće je napraviti lažni sertifikat sertifikacionog tela sa originalnim elektronskim potpisom. Takav sertifikat omogućuje da se lažira bilo koji web sajt, uključujući banke, e-trgovine i ostale koji koriste HTTPS protokol. Opisana tehnika zasnovana je na slabosti kriptografske heš funkcije, poznatom pod imenom MD5 kolizija.

Ključne reči: Digitalni sertifikati, heš kolizija, PKI, sertifikaciono telo
Objavljen na sajtu: 31.5.2009

Karakteristike sigurnosti Encrypting File System-a

Abstrakt

Dva standardna mehanizma zaštite podataka od neovlašćenih pristupa su kontrola pristupa korisnika i enkripcija odnosno šifrovanje. Tako operativni sistem dodeljuje korisniku prava zapisana u ACL listama, dok kriptografski sistem datoteka obezbeđuje sloj zaštite za podatke u onim slučajevima kada kontrola pristupa nije aktivna. Podaci koji nemaju zaštitu kontrole pristupa iz nekog razloga, mogu biti enkriptovani te se njima može pristupiti samo uz posedovanje odgovarajućeg ključa dešifrovanja. U ovom radu se prezentuje New Technology File System (NTFS) i njegov deo Encrypting File System (EFS), koji predstavlja primer kombinacije mehanizama kontrole pristupa i enkripcije.

Ključne reči:  EFS , enkripcija, kontrola pristupa, NTFS, sigurnost
Objavljen na sajtu: 31.5.2009

Algoritmi za cikličnu spektralnu analizu

Abstrakt

Dat je uvod u teoriju obrade i analize ciklostacionarnih signala drugog reda, pregled teorije digitalne ciklične spektralne analize i opisani su principi i karakteristike računarski efikasnih algoritama za procenu cikličnog spektra, kao i neki aspekti njihove implementacije. Razmatrani su algoritmi na bazi vremenskog i frekvencijskog usrednjavanja cikličnih periodgrama.

Ključne reči: Ciklostacionarnost, Spektralno-korelaciona analiza signala, ciklični spektar
Objavljen na sajtu: 21.6.2009

Simulacija računarske mreže oklopnog bataljona u swarmingu

Abstrakt

Swarming je taktički pristup koji se sve više uzima u obzir u koncipiranju izvođenja borbenih dejstava savremenih armija. Prilagođenje postojećih oklopnih i mehanizovanih jedinica (OiMJ) za primenu swarminga moglo bi da bude najbolja investicija u modernizaciji tehnički slabije opremljenih armija. To je osnovna motivacija za istraživanja koja su u toku na Računarskom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. U radu se razmatra problematika komandno-informacionog sistema OiMJ, a posebno neki od rezultata simulacije pokretne radio-računarske mreže (RLAN), kao jednog od njegovih najvažnijih podsistema.

Ključne reči:  Algoritam, oklopni bataljon, računarska mreža, simulacija, swarming.
Objavljen na sajtu: 12.7.2009

Koliko smo spremni za primenu nanotehnologije?

Abstrakt

U radu se razmatraju moguće posledice razvoja nanotehnologije. Prvo se bavimo stanjem u oblasti: pregled ukazuje na uticaje promene dimenzija na delovanje i opažanje u prostorima nano dimenzija. Potom se razmatra mogući budući razvoj. Ukazuje se na oblasti čiji rezultati bi se mogli koristiti u budućem razvoju nanotehnologije: nauka o materjalima, biotehnologija, nanoelektronika, i računarska tehnika. Razmatraju se globalno, i sa aspekta regiona, problemi i mogućnosti razvoja nanorobotike.

Ključne reči: agent, inteligentni sistemi, meko računarstvo, nanorobotika, nanotehnologije, računarstvo, rasplinuti sistemi
Objavljen na sajtu: 30.7.2009