Podnošenje radova

Pre podnošenja radova proverite:

 • da li rad krši autorska prava, to jest uverite se da rad istog sadržaja već nije objavljen
 • da li je pripremljena pdf verzija fajla vašeg rad, sa imenom fajla koje odgovara vašem prezimenu
 • da li je rad pripremljen u skladu sa uputstvom za autore

Radovi se mogu predati isključivo u elektronskoj verziji. Elektronska verzija rada se dostavlja preko sajta. Potrebno je da se jedan od autora registruje i popuni obrazac za podnošenje rada. Po predaji rada dobićete e-mail odgovor koji vam potvrđuje uspešan prijem vašeg fajla.

Tematske oblasti

 • Artificial Intelligence
 • Database & Data Mining
 • Computer Networks & Communications
 • Computer Architecture
 • Parallel & Distributed Systems
 • Internet & its Applications
 • Multimedia & Visual Programming
 • Image and signal Processing
 • Information Systems
 • Human Computer Interface
 • Virtual Reality Systems
 • E-Commerce
 • Computer and network Security
 • Software Engineering
 • Distance Learning and e-education
 • Algorithms & Applications
 • Neural Networks
 • Computer Simulation
 • Natural Language Processing
 • Machine Learning
 • Aspect Oriented Software Development AOSD
 • Applied mathematics
 • Numerical Analysis
 • Computational Mathematics
 • Operation Research
 • Pattern Recognition
 • GIS Technology and Application

Posle predaje rada

Radovi poslati za e-RAF Journal on Computing se anonimno recenziraju. Recenzente određuje Uređivački odbor. Posle recenzija Uređivački odbor obaveštava autore da li su njihovi radovi prihvaćeni ili odbijeni. Prihvataju se radovi koji dobiju pozitivnu ocenu recenzenata; ovi radovi će biti objavljeni u elektronskom obliku na sajtu e-RAF Journal on Computing.

Nakon procesa recenzije, Uređivački odbor časopisa će Vas e-mail porukom obavestiti o prihvatanju/neprihvatanju Vašeg rada. Za radove za koje Uređivački odbor bude smatrao da su potrebne izmene, autorima će e-mailom biti poslata potrebna uputstva.

Uputstvo za autore

Rukopisi prijavljeni za e-RAF Journal on Computing mogu biti stručni i naučni radovi koji sadrže originalne praktične ili teorijske rezultate samih autora, a koji su od interesa za širi skup stručnjaka u području iz koga je rad.

Pozivaju se autori da prijave radove koji prikazuju primene teorijskih metoda u rešavanju konkretnih inženjerskih problema, prikaze praktičnih novih rešenja ili uređaja, rezultate eksperimentalnih istraživanja, realizacije poznatih rešenja na novi način i slično.

Za e-RAF Journal on Computing se prijavljuju radovi čiji sadržaj nije pre saopšten, objavljen ili na drugi način prikazan. Prijavljeni radovi moraju sadržati originalne naučne, stručne ili primenjene rezultate samih autora. Objavljeni rezultati ni na koji način ne smeju povrediti autorska prava drugih pojedinaca ili organizacija. Iako se svi radovi recenziraju, sami autori odgovaraju za pravo objavljivanja, originalnost i kvalitet radova.

Prikaze rezultata drugih autora i institucija, bez sopstvenog doprinosa odnosno učešća u istraživanju, kao i pregledne radove iz pojedinih oblasti, učesnici mogu ponuditi Uređivačkom odboru na odobrenje, odnosno Uređivački odbor ih može naručiti po pozivu. U takvom slučaju se na radu mora obavezno naznačiti da je u pitanju pregledni rad, odnosno moraju se jasno i dosledno naznačiti izvori informacija i eventualne dozvole za objavljivanje do tada nepublikovanih rezultata.

Radove treba po pravilu napisati na engleskom ili na srpskom jeziku. Na recenziju se primaju isključivo radovi koji su pripremljeni u skladu sa Uputstvom za autore. Uputstvo je isto i za prijavljivanje novih radova i za konačne verzije prihvaćenih radova. Uputstvo za autore treba shvatiti doslovno, kako bi se obezbedio visok kvalitet objavljenih radova.

Microsoft Word templejt možete koristite za pripremu vašeg rukopisa. Finalnu verziju rada treba konvertovati i predati u Adobe PDF formatu. Neophodno je da prilikom konverzije u PDF format izaberete opciju "embed all fonts" i da PDF bude "otključan". Dodatne fajlove, i materijale pošaljite zajedno sa vašim radom.