Volumen 3 - 2011

Pregled karakteristika ISA servera

Abstrakt

Aktuelni vremenski trenutak, koji karakteriše eksplozija Internet komunikacija, sa istovremenim porastom sigurnosnih rizika, nameće potrebu za korišćenjem bezbednosnog proizvoda koji bi bio postavljen na „ivicu“ mreže. Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 je takav proizvod. Poseduje nekoliko ključnih bezbednosnih funkcija, upotrebljivost, jednostavnost korisničkog interfejsa i skalabilnost, posebno ako se koristi Enterprise edicija. Ovaj dokument istražuje ključna svojstva pomenutog proizvoda, neophodna za uspešan rad servera u realnim uslovima eksploatacije.

Ključne reči: Bezbednost, ISA server, mrežna barijera, proksi
Objavljen na sajtu: 10.2.2011

Klasteri društvenih grafova

Abstrakt

U ovom radu ćemo se baviti problem klasterovanja socijalnog grafa. Ovaj problem je veoma dobro istražen, ali u skoro svim slučajevima radi se o potpunoj podeli na disjunktne klastere. Očigledno je da u socijalnom grafu ljudi najčešće pripadaju u više grupa. Ali takođe imamo i ljude koji ne pripadaju nijednoj grupi. Opisaćemo nekoliko pristupa ovom problemu, i na koji način se problem može rešiti. Takođe, ne postoji nijedna dobra mera koliko je određeno klasterovanje dobro, na osnovu koje bi se mogli upoređivati algoritmi, tako da smo definisali meru koja najbolje odgovara.

Ključne reči: Klasteri, Sopstveni vektori, Sveobuhvatno stablo minimalne cene, Kvalitet, Teorija spektralnih grafova, Društveni graf
Objavljen na sajtu: 19.2.2011

Paralelizacija Monte Carlo metoda i njihova primena u računanju integrala

Abstrakt

Monte Carlo metodi se primenjuju kada je nemoguće primeniti teoriju ili kad teorija ne postoji. S druge strane paralelizacija je sigurna alatka za ubrzanje izvršavanja algoritma. U ovom radu je pokazano kako se paralelizacijom Monte Carlo metoda, Kvazi-Monte Carlo (MISER) algoritma, uz korišćenje MPI biblioteke, može ubrzati izračunavanje jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih integrala.

Ključne reči: Monte Carlo, MISER, integracija
Objavljen na sajtu: 19.2.2011

Algoritmi optimizacije za rešavanje problema trgovačkog putnika i njihova paralelizacija

Abstrakt

Dobro poznat problem trgovačkog putnika pogodan je za testiranje i poređenje performansi različitih algoritama optimizacije. U ovom radu prikazana su dva od tih algoritama koji se najčešće koriste: genetski algoritam i algoritam kolonije mrava. Dat je detaljan opis ovih algoritama, način na koji su implementirani, kao i dobijeni rezultati. Takođe je dat način na koji se oni mogu paralelizovati i ubrzanje koje se pri tome dobija.

Ključne reči: Algoritam kolonije mrava, Genetski algoritam, paralelizacija, Problem trgovačkog putnika
Objavljen na sajtu: 19.2.2011

Detekcija i klasifikacija saobraćajnih znakova u video režimu rada

Abstrakt

U ovom radu predstavljen je metod za detekciju i klasifikaciju saobraćajnih znakova na video i zapisima digitalne slike. Detekcija saobraćajnih znakova i njihova identifikacija ima nekoliko primena, ali je malo radova koji opisuju detaljno ove procese. Informacije o obliku su korišćene za detekciju i izolovanje saobraćajnog znaka, a informacije o boji i osobinama histograma izolovanog oblika se koriste za klasifikovanje. Broj mogućih oblika saobraćajnih znakova je mali, pa je relativno lako detektovati i izolovati saobraćajne znakove. Međutim, kvalitet slike, varijacije u osvetljenosti ili izobličenja znakova otežavaju proces ispravne klasifikacije znakova.

Ključne reči: neuralne mreže, saobraćajni znakovi, informacioni sistemi za vožnju, računarski vid, rasplinuta logika, klasifikacija
Objavljen na sajtu: 29.8.2011

Objektno orijentisana realizacija perceptualnog računara i poređenje dve metode zaključivanja pri hijerarhijskom odlučivanju

Abstrakt

U ovom radu se predstavljaju uvodna razmatranja objektno orijentisane realizacije Mendelovog perceptualnog računara. Veoma praktična strana dobro dizajniranog softvera je što omogućava laku implementaciju i testiranje novih teoretskih modela. Kao primer, poznat koncept novih ponderisanih sredina je upoređen sa originalnim autorovim konceptom ponderisanih geometrijskih oblika. Oba ova koncepta objedinjavanja su upoređena na poznatom problemu izbora raketnog sistema, koji uključuje analitički hijerarhijski proces. Pored navedenih glavnih celina, ovaj rad sadrži i nekoliko manjih izmena i dopuna metoda karakterističnih za ovu tematiku. Takođe je izneseno nekoliko sugestija u vezi sa daljim istraživanjem.

Ključne reči: perceptualni računar, subjektivno odlučivanje, računanje rečima, intervalni rasplinuti skupovi drugog tipa, nove ponderisane sredine, ponderisani geometrijski oblici, problem izbora raketnog sistema.
Objavljen na sajtu: 29.11.2011

Nezavisno-domenski sistemi za izdvajanje imenovanih entiteta sa Veba bez ljudskog nadzora

Abstrakt

Budućnost današnjeg Veba je Semantički Veb. Prelazak sa sadašnjeg Veba na Semantički Veb uključuje izdvajanje imenovanih entiteta sa današnjeg Veba u svrhu kreiranja RDF iskaza. S obzirom da količina informacija na Vebu eksponencijalno raste, za ovaj zadatak potreban je moćan nesupervizorski softverski sistem koji je nezavisan od domena. U ovom radu predstavljeno je i upoređeno pet postojećih sistema. Takođe, dat je predlog za nov sistem za izdvajanje entiteta.

Ključne reči: izdvajanje imenovanih entiteta; izdvajanje informacija; semantički veb
Objavljen na sajtu: 30.12.2011