Volumen 5 - 2013

Identifikacija rasplinutih mera za višekriterijumsko odlučivanje

Abstrakt

Rad se bavi problemom identifikacije rasplinutih mera u višekriterijumskom odlučivanju sa kriterijumima u interakciji. Predstavljen je pristup problemu, zasnovan na algoritmu za identifikovanje rasplinutih mera autora M. Grabiša. Opisana je procedura identifikovanja rasplinutih mera zasnovana na potrebama prezentovanog zadatka i prikazan je primer.

Ključne reči: Rasplinute mere; višekriterijumsko odlučivanje
Objavljen na sajtu: 21.3.2013

TCP performanse prilikom prenosa WWW/HTTP saobraćaja

Abstrakt

Saobraćaj baziran na TCP protokolu danas čini više od 80% saobraćaja koji se prenosi na Internet globalnoj računarskoj mreži. Male TCP konekcije, iako količinski ne čine većinu TCP saobraćaja, su veoma zastupljene u svakodnevnom radu. Koriste se prilikom prenosa WWW surf saobraćaja, udaljenog pristupa računarima, igranja preko mreže itd. U radu su testirane performanse najkorišćenijih TCP algoritama u kontekstu malih konekcija, konkretno prilikom prenosa WWW/HTTP saobraćaja. Cilj teze je postizanje što veće relevantnosti i praktičnosti rezultata. U skladu sa tim, izvršeno je snimanje i karakterizacija ostvarenog saobraćaja prilikom tipičnog surfa Internetom na osnovu čega je definisan simulacioni model. Simulacije su vršene koristeći produkcioni TCP stek GNU/Linux operativnog sistema. Hibridna platforma koja omogućava kontrolisanost eksperimenta i korišćenje produkcionog TCP steka je ostvarena koristeći savemeni mrežni simulator NS3.

Ključne reči: TCP kontrola zagušenja, thin flow, NS3
Objavljen na sajtu: 19.11.2013

Metod implementacije sistema za prepoznavanje govora na embedded uređajima

Abstrakt

U radu se diskutuju algoritmi pogodni za implementaciju na embedded platformama, a koji se koriste pri rešavanju problema prepoznavanja govora. Biće omogućeno izvršiti prepoznavanje govora koje zavisi od govornika (speaker dependant), i to pretragom kroz rečnik unapred pripremljenih fraza. Opisana je teorijska osnova primenjenih algoritama, kao i način praktične implementacije svake faze sistema.

Ključne reči: DTW, Embedded, LPC, MFCC, Prepoznavanje govora
Objavljen na sajtu: 22.12.2013