Volumen 13 - 2021

Detaljna analiza protokola, komponenti i implementacije Interneta stvari (Internet of Things) tehnologije u mobilnom zdravstvu (mHealth)

Abstrakt

U današnje vrijeme svijet bez interneta je nezamisliv. Internet je uveliko izmjenio naše navike i načine funkcionisanja u svakodnevici i poslovanju. Postavio je temelje raznim aspektima tehnologije, a jedan od noviteta u tehnologiji je Internet stvari (Internet of Things ili skraćeno IoT). IoT se odnosi na fizičke objekte povezane na Internet preko ugrađenih senzora i ostalih uređaja koji mogu primati i slati određene podatke.

U ovom radu je prikazana detaljna analiza komponenti i protokola koji se koriste u realizaciji IoT riješenja. Primjena IoT tehnologije u praksi je detaljno analizirana na primjeru „Smart Watch“ tehnologije i ROAMM (Real-time and Online Assessment and Mobility Monitoring) metodologije koja je zasnovana na tehnologiji pametnog sata i koristi se za praćenje zdravstvenog stanja pacijenata u realnom vreenu.

Ključne reči: Internet, IoT tehnologija, aplikacija, protokol, smartwatch, ROAMM
Objavljen na sajtu: 24.11.2021

Analiza sigurnosti domaćih veb sajtova

Abstrakt

 Uprkos stalnoj borbi da se bezbednost i privatnost na polju elektronskog poslovanja održe na što većem nivou, porast sajber kriminala narušava poverenje i utiče na povećan broj zabrinutih korisnika. Uporedo sa usvajanjem novih tehnologija, neophodno je razvijati i metode zaštite od sajber kriminala kako bi korisnici usluga bili bezbedni. U ovom radu prikazaćemo negativne efekte primene savremenih tehnologija u elektronskom poslovanju, kao i na koji način se mogu prevazići upotrebom različitih tipova enkripcije i protokola. Takođe, prikazaćemo detaljan pregled analize sigurnosti veb sajtova bankarskih institucija u Srbiji kao i nekih poznatijih domaćih onlajn prodavnica.

Ključne reči: elektronsko bankarstvo, elektronsko poslovanje, enkripcija, HTTPS, TLS
Objavljen na sajtu: 30.9.2021

Filternet: Sistem za tematsko filtriranje, pregledanje i arhivu podataka

Abstrakt

Upravljanje ličnim znanjem je skup kognitivnih i tehnoloških aktivnosti koje korisnik svakodnevno obavlja da bi efikasno prikupio, klasifikovao, sistematizovao, sačuvao, pretražio, pregledao i podelio informacije. Uz sve veći broj kreiranih digitalnih sadržaja taj proces postaje i sve kompleksniji. Kao odgovor na kompleksnost, u ovom radu se predstavlja sistem za tematsko arhiviranje i pretraživanje podataka, sa fokusom na veb stranice, a koji olakšava upravljanje ličnim znanjem. Svrha predstavljenog sistema je pomoć pri istraživanju radi sticanja znanja u kome je potrebno usvojiti veći broj međusobno povezanih pojmova. Glavni procesi predstavljenog sistema su skrejpovanje veb stranica i embedovanje kojim se dobija interaktivna mapa za prikaz tematskih oblasti. U radu se konceptualno prikazuju komponente sistema i analizira se primer konkretne implementacije. Ostvareni rezultat je praktična implementacija za upotrebu i dalje izučavanje.

Ključne reči: Filtriranje, Filternet, Pronalaženje informacija, Pretraživači, Nenadgledano obučavanje
Objavljen na sajtu: 1.9.2020

Pristupi za dobijanje dimenziono modelovanih podataka iz bežičnih senzorskih mreža

Abstrakt

 U radu su prikazane primene tehnike dimenzionog modelovanja, te koncepata dejta marta i skladišta podataka nad podacima iz bežičnih senzorskih mreža. Dimenzione strukture podataka namenjene su uspostavljanju efikasnog sistema za podršku odlučivanju i analizu podataka iz bežičnih senzorskih mreža. Dimenzioni modeli se formiraju iz ugla senzora i iz ugla misije. Opisuju se koraci transformacije podataka na putu od operacione baze do dejta mart šeme. Do sada u literaturi nije bilo moguće naći primere dimenzionih modela podataka iz bežičnih senzorskih mreža.

Ključne reči: bežične senzorske mreže, dejta mart, integracija podataka, zvezdasta šema, skladište podataka
Objavljen na sajtu: 23.6.2020

Sistem za kreiranje specifikacije i kontrolisanje razvoja angular komponenti

Abstrakt

Predmet rada je projektovanje modela baze podataka u kojoj bi se skladištila dokumentacija o načinu povezivanja komponenti, baziranih na Angular razvojnom alatu, tokom projektovanja i razvoja veb aplikacije. Cilj je formirati setove atributa koji precizno opisuju Angular komponentu, njenu vezu sa drugim komponentama i definišu različite prioritete pristupa. Metodološki, u izradi rada kritički se porede različiti pristupi u vođenju dokumentacije tokom izrade računarske aplikacije i potom se predstavlja novo rešenje, specijalizovano za izabrani razvojni alat.

Ključne reči: Angular komponente, REST API, specifikacija, dokumentacija, JWT, baza podataka.
Objavljen na sajtu: 31.3.2021

Uporedna analiza različitih načina integracije klijentske i serverske strane aplikacije razvijene u skript jezicima

Abstrakt

U ovom radu razmatraju se različite tehnike razvoja klijentske strane veb aplikacije i njeno povezivanje sa serverskom stranom razvijenom u programskom jeziku Python korišćenjem Django frejmvorka. Osnovnim funkcionalnostima serverske strane može se pristupiti preko REST poziva. Rađeno je pet različitih tehnika razvoja klijentske strane aplikacije, izvorni Javascript, tri različita veb frejmvorka, to su JQuery, Angular i React i Django templejti. Sve tehnike razvoja klijentske strane osim Django templejta komuniciraju sa serverskom stranom preko REST poziva. Cilj je bio da se uporede različite tehnike integracije sa serverskom stranom, da se prikažu njihove prednosti i nedostaci. Analizirana je kompleksnost određenog jezika ili frejmvorka, čitljivost koda, sigurnost, podržanost od strane zajednice. Analiza će se raditi na primeru razvoja veb aplikacije za rentiranje motornih vozila.

Ključne reči: JavaScript, React, Angular, Django, JQuery
Objavljen na sajtu: 15.3.2021