Volumen 14 - 2022

Funkcionalno reaktivno programiranje i primena u razvoju veb aplikacija

Abstrakt

U ovom radu prikazani su osnovni koncepti funkcionalnog i reaktivnog programiranja. Na kraju rada je predstavljena aplikacija za studentsku anketu koja primenjuje koncepte funkcionalnog i reaktivnog programiranja. Aplikacija omogućava studentima da unesu ocene za predmete, profesore i studentsku službu, studenti unose ocenu od 1 do 5 za svako pitanje, nakon što se ocene unesu ažurira se tabela u realnom vremenu koja pokazuje koliko je studenata dalo određenu ocenu, koliko ima ukupno ocena i koja je prosečna ocena za odgovarajuće pitanje.

Tehnologije koje su korišćene za izradu ove aplikacije su Node.js i Express.js na backend-u, MySQL baza i na frontend-u je korišćen Angular sa RxJS bibliotekom.

Ključne reči: Funkcionalno programiranje, reaktivno programiranje, funkcionalno reaktivno programiranje, RxJS
Objavljen na sajtu: 3.10.2022

Samonadgledano učenje pomoću pseudo-zadatka rotacije na posebno dizajniranoj arhitekturi duboke neuronske mreže

Abstrakt

Za obučavanje dubokih neuronskih mreža i postizanje dobrih performansi u slučajevima učenja vizuelnih karakteristika iz slika ili videa za aplikacije u računarskoj viziji neophodne su velike količine označenih podataka. Da bi se izbegao trošak sakupljanja i označavanja velikih skupova podataka, kao podskup metoda nenadgledanog učenja, ističu se metode samonadgledanog učenja za rešavanje ovog problema. One uspevaju da nauče opšte vizuelne karakteristike slika i videa iz neoznačenih skupova podataka. U radu je implementirana konvoluciona neuronska mreža koja ima pseudo-zadatak da prepozna koja geometrijska transformacija je primenjena za sliku sa ulaza, to jest da prepozna pod kojim uglom je slika rotirana. Nakon obuke tehnikama transfera znanja na malom podskupu označenih podataka mreža je obučavana za zadatak klasifikacije slika. Na referentnom skupu podataka, STL10, postignuta je tačnost od 76% na ciljnom zadatku klasifikacije slika.

Ključne reči: ciljni zadatak, kontrastivno učenje, neoznačeni podaci, pseudo-zadatak, računarska vizija, samonadgledano učenje, vizuelne karakteristike
Objavljen na sajtu: 1.1.1970

Automatska navigacija mobilnog vozila kroz nemapirane šumske puteve korišćenjem neuralnih mreža

Abstrakt

U ovom radu je predstavljen sistem za autonomnu navigaciju nemapiranih šumskih puteva u simulaciji, zajedno sa novim simulatorom za testiranje i trening pomenutog sistema. Za navigaciju, koristi kombinaciju planiranja putanje i dubokih neuralnih mreža treniranih uz pomoć imitacionog učenja. Pokazano je da ovaj jednostavan sistem može uspešno da navigira šumskim putevima u simulaciji.

Ključne reči: imitaciono učenje, šuma, duboko učenje, simulacija, planiranje puta
Objavljen na sajtu: 1.9.2022

Primena serverles SQL tehnologije Azur Sinaps Analitiksa u analitici podataka

Abstrakt

Razvijanje informacionih sistema i tehnologija omogućilo je  stručnjacima da intenzivno koriste udaljene računarske resurse prema konceptu računarstva u oblaku. Između ostalog, došlo je i do razvoja baza podataka u oblaku, kao i prebacivanja skladišta podataka na oblak. Majkrosoftov Azur je jedan od vodećih sistema za računarstvo u oblaku, ima podršku za mnoge baze podataka, a jedna od platformi dostupnih na njemu je i Azur Sinapsa Analitiks.

U ovom radu dat je kratak kritički pregled Azur Sinapsa Analitiksa, sa akcentom na njegov sistem distribuirane obrade podataka, serverles SQL pul. Ovaj sistem omogućava inženjerima podataka, arhitektama podataka, analitičarima podataka, poslovnim analitičarima i naučnicima da kreiraju virtuelna skladišta podataka, da istražuju velike podatke dostupne na Azurovim jezerima podataka, da izvršavaju kompleksne upite i kreiraju poslovne izveštaje.

Ovim radom čitalac se želi upoznati sa osnovama korišćenja prikazanih tehnologija. S tim ciljem na umu razvijeno je mnoštvo primera, a sagledane su i njihove prednosti, i mane.

Ključne reči: SQL, veliki podaci, analitika podataka, serverles, Azur, skladišta podataka, obrada podataka
Objavljen na sajtu: 1.2.2022

Projektovanje i razvoj informacionog sistema javnih nabavki

Abstrakt

Predmet ovog rada su projektovanje i razvoj informacionog sistema javnih nabavki, sa posebnim osvrtom na informacioni sistem javnih nabavki u Republici Srbiji i predlogom za njegovo unapređenje. Prvi deo rada bavi se informacionim sistemom javnih nabavki i njegovim značajem, dok se drugi deo odnosi na modeliranje procesa javnih nabavki. Kao originalan doprinos, u radu su dati šematski prikazi, koji mogu pomoći u razvoju informacionog sistema: šema procesa elektronskih javnih nabavki i šema potrebnih funkcija koje bi trebalo da poseduje informacioni sistem, da bi uspešno funkcionisao. Važan rezultat rada predstavlja kritički prikaz softverskog rešenja koje omogućava efikasno obavljanje javnih nabavki.

Ključne reči: Elektronske nabavke, informacioni sistem, javna nabavka, korupcija
Objavljen na sajtu: 25.1.2022