Volumen 9 - 2017

Najpopularnije JavaScript biblioteke

Abstrakt

Popularnost JavaScript jezika je dovela do pojave velikog broja biblioteka i tehnologija. Zbog velikog izbora nije uvek lako pronaći onu biblioteku koja je vredna ulaganja energije i truda. Većina njih je otvoreni kod, što je jedan od glavnih razloga popularnosti, ali je i razlog za pojavu loših, nezavršenih biblioteka punih grešaka. U radu su prikazane statistike biblioteka na najvećim repozitorijumima, kao i rezultati anketa. U radusu takođeupoređene trenutno najbolje biblioteke, izabrane na osnovu tih rezultata i statistka, zajedno sa njihovim opisom i za šta ih je najbolje koristiti.

Ključne reči: Anketa o popularnosti biblioteka, Front-end biblioteke, JavaScript biblioteke, Otvoreni kod
Objavljen na sajtu: 7.2.2017

Sistem za upravljanje klaudom korišćenjem REST principa

Abstrakt

U ovom radu je predstavljena arhitektura sistema za upravljanje klaud infrastrukturom koji koristi REST principe i REST API za komunikaciju između distribuiranih sistemskih modula. Objašnjavaju se prednosti i mane predstavljenih sistema i načina komunikacije sa klaud platformom na primeru Klaudsteka. Navode se primeri njihove primene u realnom okruženju. Ideja za ovakvu arhitekturu je rezultat lične želje da se prevaziđu konceptualne greške koje su stvarale praktične probleme i ograničenja u pružanju usluga tokom i nakon dvogodišnjeg razvoja komercijalne platforme za upravljanje klaud resursima na kojoj je rađeno.

Ključne reči: Klaud arhitektura, REST, softverska arhitektura, distribuirani sistemi, sistemi bez stanja, klaud menadžment platforma
Objavljen na sajtu: 28.11.2017

Povećanje upotrebljivosti analitičkog rešenja u vidu eksponiranja Najm modela kao RESTful servisa

Abstrakt

Najm, platforma za analitiku podataka, dostupna je kao korisnički softver otvorenog koda. Aplikacija za kreiranje je istovremeno i platforma za izvršavanje modela, pa diseminacija modela krajnjim korisnicima na ovaj način može biti nepraktična. Stoga smo razvili i u radu opisujemo jedan vid interfejsiranja Najm modela ka krajnjem korisniku kroz prilagođen korisnički interfejs. Koristeći PHP, model eksponiramo kao RESTful servis i na primeru pokazujemo mogućnost integracije Najm modela sa softverom koji ima veb interfejs

Ključne reči: integracija, Najm, model, PHP, REST, servis
Objavljen na sajtu: 27.9.2017

Predlog jednog pristupa primeni Amazon veb servisa u razvoju aplikacije

Abstrakt

Ovaj rad se bavi implementacijom Amazon veb servisa (AWS), kao najpopularnijeg servisa računarstva u oblaku sa ciljem konstruisanja portala koji služi pisanju recenzija i ocenjivanju od strane korisnika. U radu se kao primer koriste recenzije za grafičke novele. Za odabrane servise se objašnjava za štа se koriste. Predstavlja se kako se inicijalizuju i konfigurišu. Upoređuju se, sa tehničkog i finansijskog aspekta, koncept računarstva u oblaku i koncept posedovanja uređaja i mrežne infrastrukture. Obrazlažu se prednosti i mane primene Amazon veb servis platforme u projektu i daje se osvrt na servise konkurentskih kompanija.

Ključne reči: Amazon veb servis, računarstvo u oblaku, recenzije.
Objavljen na sajtu: 24.11.2017

Poređenje vremena konvergencije IS-IS i OSPF ruting protokola

Abstrakt

Rad se bavim analizom vremena konvergencije IS-IS i OSPF link-state ruting protokola koji se uglavnom porede u kontekstu velikih servis provajder mreža. U radu će biti prikazani rezultati testova u kontrolisanim uslovima i jednostavnom topologijom sa 5, 400, 800, 1600 i 3200 ruta u mreži za osnovnu (default) konfiguraciju kao i za optimizovanu konfiguraciju. Iako kao link-state protokoli imaju dosta sličnih osobina, IS-IS se i dalje smatra protokolom koji je pogodniji za velike servis provajder mreže. Rad se fokusira isključivo na vremena konvergencije koja se mogu očekivati od ova dva ruting protokola i kako se ta vremena menjaju u odnosu na broj ruta u sistemu.

Ključne reči: IS-IS, OSPF, vreme konvergencije
Objavljen na sajtu: 31.10.2017