Abstrakt

U ovom radu predstavljene su tehnike analize mikroskopskih slika u cilju nalaženja primarnog tumora na osnovu metastaza u kostima. Rađena je algoritamska klasifikacija u tri grupe, bubreg, pluca i dojka. Sa ciljem da se ubrza lečenje pacijenta i olakša posao lekarima i time smanji prostor za ljudsku grešku. Analizirane su digitalne mikroskopske slike metastaza u kostima, za koje je poznato da je primarni tumor u jednom od tri organa, bubregu, plućima ili dojci. Testirali smo više rešenja za klasifikaciju. Testirana su dva metoda analize slike. Multifraktalna analiza i konvolucione neuralne mreže. Oba metoda su testirana sa i bez predprocesiranja slika. Rezultati multifraktalne analize su zatim klasifikovani pomoću različitih algoritama. Slike su obrađene pomoću CLAHE i k-means algoritama. Na kraju su prikazani rezultati dobijeni upotrebom različitih tehnika.

Ključne reči: Klasifikacija kancera, mikroskopske slike, preprocesiranje slika, multifraktalna analiza, algoritmi klasifikacije
Objavljen na sajtu: 22.4.2018