Abstrakt

Swarming je taktički pristup koji se sve više uzima u obzir u koncipiranju izvođenja borbenih dejstava savremenih armija. Prilagođenje postojećih oklopnih i mehanizovanih jedinica (OiMJ) za primenu swarminga moglo bi da bude najbolja investicija u modernizaciji tehnički slabije opremljenih armija. To je osnovna motivacija za istraživanja koja su u toku na Računarskom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. U radu se razmatra problematika komandno-informacionog sistema OiMJ, a posebno neki od rezultata simulacije pokretne radio-računarske mreže (RLAN), kao jednog od njegovih najvažnijih podsistema.

Ključne reči:  Algoritam, oklopni bataljon, računarska mreža, simulacija, swarming.
Objavljen na sajtu: 12.7.2009