Абстракт

Swarming је тактички приступ који се све више узима у обзир у конципирању извођења борбених дејстава савремених армија. Прилагођење постојећих оклопних и механизованих јединица (ОиМЈ) за примену swarminga могло би да буде најбоља инвестиција у модернизацији технички слабије опремљених армија. То је основна мотивација за истраживања која су у току на Рачунарском факултету Универзитета Унион у Београду. У раду се разматра проблематика командно-информационог система ОиМЈ, а посебно неки од резултата симулације покретне радио-рачунарске мреже (RLAN), као једног од његових најважнијих подсистема.

Кључне речи: Алгоритам, оклопни батаљон, рачунарска мрежа, симулација, swarming.
Објављен на сајту: 12.7.2009
Тип рада: Научни радови