Abstrakt

Ovaj rad sadrži informacije o simulaciji i pouzdanosti OmneT++ simulatora kada su u pitanju senzorske mreže. On sadrži informacije o različitim okruženjima koja se mogu koristiti prilikom simulacije bežičnih senzorskih mreža kao i rezultate simulacije jedne bežične senzorske mreže upotrebom OmneT++ simulacionog okruženja.

Ključne reči: Bežične senzorske mreže, OmneT++, simulacija, ZigBee
Objavljen na sajtu: 31.8.2015