Abstrakt

Rad se bavim analizom vremena konvergencije IS-IS i OSPF link-state ruting protokola koji se uglavnom porede u kontekstu velikih servis provajder mreža. U radu će biti prikazani rezultati testova u kontrolisanim uslovima i jednostavnom topologijom sa 5, 400, 800, 1600 i 3200 ruta u mreži za osnovnu (default) konfiguraciju kao i za optimizovanu konfiguraciju. Iako kao link-state protokoli imaju dosta sličnih osobina, IS-IS se i dalje smatra protokolom koji je pogodniji za velike servis provajder mreže. Rad se fokusira isključivo na vremena konvergencije koja se mogu očekivati od ova dva ruting protokola i kako se ta vremena menjaju u odnosu na broj ruta u sistemu.

Ključne reči: IS-IS, OSPF, vreme konvergencije
Objavljen na sajtu: 31.10.2017