Абстракт

Рад се бавим анализом времена конвергенције IS-IS и OSPF link-state рутинг протокола који се углавном пореде у контексту великих сервис провајдер мрежа. У раду ће бити приказани резултати тестова у контролисаним условима и једноставном топологијом са 5, 400, 800, 1600 и 3200 рута у мрежи за основну (default) конфигурацију као и за оптимизовану конфигурацију. Иако као link-state протоколи имају доста сличних особина, IS-IS се и даље сматра протоколом који је погоднији за велике сервис провајдер мреже. Рад се фокусира искључиво на времена конвергенције која се могу очекивати од ова два рутинг протокола и како се та времена мењају у односу на број рута у систему.

Кључне речи: IS-IS, OSPF, vreme konvergencije
Објављен на сајту: 31.10.2017
Тип рада: Научни радови