Abstrakt

U ovom radu je dat opis i način planiranja radio mreža. Najveća pažnja rada je poklonjena planiranju radio mreža u mobilnim ćelijskim sistemima. Opisano je koje korake treba preduzeti i na koje parametre treba obratiti pažnju kako bi bežična radio mreža zadovoljila potrebe korisnika.

Ključne reči: Planiranje radio mreža, planiranje kapaciteta, planiranje pokrivenosti, planiranje raspodele frekvencije, WinProp.
Objavljen na sajtu: 16.7.2018
Priloženi fajl: planiranje-radio-mreza.pdf