Абстракт

У овом раду је дат опис и начин планирања радио мрежа. Највећа пажња рада је поклоњена планирању радио мрежа у мобилним ћелијским системима. Описано је које кораке треба предузети и на које параметре треба обратити пажњу како би бежична радио мрежа задовољила потребе корисника.

Кључне речи: Планирање радио мрежа, планирање капацитета, планирање покривености, планирање расподеле фреквенције, WinProp.
Објављен на сајту: 16.7.2018
Тип рада: Стручни радови
Приложени фајл: planiranje-radio-mreza.pdf