Abstrakt

U ovom radu prikazani su osnovni koncepti funkcionalnog i reaktivnog programiranja. Na kraju rada je predstavljena aplikacija za studentsku anketu koja primenjuje koncepte funkcionalnog i reaktivnog programiranja. Aplikacija omogućava studentima da unesu ocene za predmete, profesore i studentsku službu, studenti unose ocenu od 1 do 5 za svako pitanje, nakon što se ocene unesu ažurira se tabela u realnom vremenu koja pokazuje koliko je studenata dalo određenu ocenu, koliko ima ukupno ocena i koja je prosečna ocena za odgovarajuće pitanje.

Tehnologije koje su korišćene za izradu ove aplikacije su Node.js i Express.js na backend-u, MySQL baza i na frontend-u je korišćen Angular sa RxJS bibliotekom.

Ključne reči: Funkcionalno programiranje, reaktivno programiranje, funkcionalno reaktivno programiranje, RxJS
Objavljen na sajtu: 3.10.2022
Priloženi fajl: Aleksandar_Stojmenovic.pdf