Abstrakt

Dat je uvod u teoriju obrade i analize ciklostacionarnih signala drugog reda, pregled teorije digitalne ciklične spektralne analize i opisani su principi i karakteristike računarski efikasnih algoritama za procenu cikličnog spektra, kao i neki aspekti njihove implementacije. Razmatrani su algoritmi na bazi vremenskog i frekvencijskog usrednjavanja cikličnih periodgrama.

Ključne reči: Ciklostacionarnost, Spektralno-korelaciona analiza signala, ciklični spektar
Objavljen na sajtu: 21.6.2009