Абстракт

Дат је увод у теорију обраде и анализе циклостационарних сигнала другог реда, преглед теорије дигиталне цикличне спектралне анализе и описани су принципи и карактеристике рачунарски ефикасних алгоритама за процену цикличног спектра, као и неки аспекти њихове имплементације. Разматрани су алгоритми на бази временског и фреквенцијског усредњавања цикличних периодграма.

Кључне речи: Циклостационарност, Спектрално-корелациона анализа сигнала, циклични спектар
Објављен на сајту: 21.6.2009
Тип рада: Научни радови
Приложени фајл: algoritmi-za-ciklicnu-spektralnu-analizu.pdf