Abstrakt

U ovom radu se predstavljaju uvodna razmatranja objektno orijentisane realizacije Mendelovog perceptualnog računara. Veoma praktična strana dobro dizajniranog softvera je što omogućava laku implementaciju i testiranje novih teoretskih modela. Kao primer, poznat koncept novih ponderisanih sredina je upoređen sa originalnim autorovim konceptom ponderisanih geometrijskih oblika. Oba ova koncepta objedinjavanja su upoređena na poznatom problemu izbora raketnog sistema, koji uključuje analitički hijerarhijski proces. Pored navedenih glavnih celina, ovaj rad sadrži i nekoliko manjih izmena i dopuna metoda karakterističnih za ovu tematiku. Takođe je izneseno nekoliko sugestija u vezi sa daljim istraživanjem.

Ključne reči: perceptualni računar, subjektivno odlučivanje, računanje rečima, intervalni rasplinuti skupovi drugog tipa, nove ponderisane sredine, ponderisani geometrijski oblici, problem izbora raketnog sistema.
Objavljen na sajtu: 29.11.2011