Абстракт

У овом раду се представљају уводна разматрања објектно оријентисане реализације Менделовог перцептуалног рачунара. Веома практична страна добро дизајнираног софтвера је што омогућава лаку имплементацију и тестирање нових теоретских модела. Као пример, познат концепт нових пондерисаних средина је упоређен са оригиналним ауторовим концептом пондерисаних геометријских облика. Оба ова концепта обједињавања су упоређена на познатом проблему избора ракетног система, који укључује аналитички хијерархијски процес. Поред наведених главних целина, овај рад садржи и неколико мањих измена и допуна метода карактеристичних за ову тематику. Такође је изнесено неколико сугестија у вези са даљим истраживањем.

Кључне речи: перцептуални рачунар, субјективно одлучивање, рачунање речима, интервални расплинути скупови другог типа, нове пондерисане средине, пондерисани геометријски облици, проблем избора ракетног система.
Објављен на сајту: 29.11.2011
Тип рада: Научни радови