Abstrakt

U ovom radu ćemo se baviti problem klasterovanja socijalnog grafa. Ovaj problem je veoma dobro istražen, ali u skoro svim slučajevima radi se o potpunoj podeli na disjunktne klastere. Očigledno je da u socijalnom grafu ljudi najčešće pripadaju u više grupa. Ali takođe imamo i ljude koji ne pripadaju nijednoj grupi. Opisaćemo nekoliko pristupa ovom problemu, i na koji način se problem može rešiti. Takođe, ne postoji nijedna dobra mera koliko je određeno klasterovanje dobro, na osnovu koje bi se mogli upoređivati algoritmi, tako da smo definisali meru koja najbolje odgovara.

Ključne reči: Klasteri, Sopstveni vektori, Sveobuhvatno stablo minimalne cene, Kvalitet, Teorija spektralnih grafova, Društveni graf
Objavljen na sajtu: 19.2.2011