Абстракт

У овом раду ћемо се бавити проблем кластеровања социјалног графа. Овај проблем је веома добро истражен, али у скоро свим случајевима ради се о потпуној подели на дисјунктне кластере. Очигледно је да у социјалном графу људи најчешће припадају у више група. Али такође имамо и људе који не припадају ниједној групи. Описаћемо неколико приступа овом проблему, и на који начин се проблем може решити. Такође, не постоји ниједна добра мера колико је одређено кластеровање добро, на основу које би се могли упоређивати алгоритми, тако да смо дефинисали меру која најбоље одговара.

Кључне речи: Кластери, Сопствени вектори, Свеобухватно стабло минималне цене, Квалитет, Теорија спектралних графова, Друштвени граф
Објављен на сајту: 19.2.2011
Тип рада: Научни радови
Приложени фајл: klasteri-drustvenih-grafova.pdf