Abstrakt

U radu je izvršena analiza performansi dva multicast VPN (Virtual Private Network) modela u MPLS mreži internet servis provajdera. Modeli su simulirani korišćenjem Dynamips softverskog alata i odgovarajućih Cisco IOS operativnih sistema. Analiza empirijskih rezultata dobijenih simulacijom oba modela navodi na zaključak da nema značajnijih razlika u kvalitetu prenosa multicast saobraćaja. IP paketi u ravni prosleđivanja se prosleđuju istom efikašnošću i razlika u tipovima enkapsulacija multicast VPN saobraćaja ne utiče na performanse. Zaključeno je da protokoli koji utiču na kreiranje različitih tipova multicast stabala u kontrolnoj ravni taj proces kreiranja vrše približno istom brzinom.

Ključne reči: BGP MDT SAFI, IP/GRE, mLDP, MPLS, Multicast VPN, MVPN, Rosen draft
Objavljen na sajtu: 27.2.2012