Abstrakt

Saobraćaj baziran na TCP protokolu danas čini više od 80% saobraćaja koji se prenosi na Internet globalnoj računarskoj mreži. Male TCP konekcije, iako količinski ne čine većinu TCP saobraćaja, su veoma zastupljene u svakodnevnom radu. Koriste se prilikom prenosa WWW surf saobraćaja, udaljenog pristupa računarima, igranja preko mreže itd. U radu su testirane performanse najkorišćenijih TCP algoritama u kontekstu malih konekcija, konkretno prilikom prenosa WWW/HTTP saobraćaja. Cilj teze je postizanje što veće relevantnosti i praktičnosti rezultata. U skladu sa tim, izvršeno je snimanje i karakterizacija ostvarenog saobraćaja prilikom tipičnog surfa Internetom na osnovu čega je definisan simulacioni model. Simulacije su vršene koristeći produkcioni TCP stek GNU/Linux operativnog sistema. Hibridna platforma koja omogućava kontrolisanost eksperimenta i korišćenje produkcionog TCP steka je ostvarena koristeći savemeni mrežni simulator NS3.

Ključne reči: TCP kontrola zagušenja, thin flow, NS3
Objavljen na sajtu: 19.11.2013