Волумен 5 - 2013

Идентификација расплинутих мера за вишекритеријумско одлучивање

Абстракт

Рад се бави проблемом идентификације расплинутих мера у вишекритеријумском одлучивању са критеријумима у интеракцији. Представљен је приступ проблему, заснован на алгоритму за идентификовање расплинутих мера аутора М. Грабиша. Описана је процедура идентификовања расплинутих мера заснована на потребама презентованог задатка и приказан је пример.

Кључне речи: Расплинуте мере; вишекритеријумско одлучивање
Објављен на сајту: 21.3.2013
Тип рада: Научни радови

TCP перформансе приликом преноса WWW/HTTP саобраћаја

Абстракт

Саобраћај базиран на TCP протоколу данас чини више од 80% саобраћаја који се преноси на Интернет глобалној рачунарској мрежи. Мале TCP конекције, иако количински не чине већину TCP саобраћаја, су веома заступљене у свакодневном раду. Користе се приликом преноса WWW surf саобраћаја, удаљеног приступа рачунарима, играња преко мреже итд. У раду су тестиране перформансе најкоришћенијих TCP алгоритама у контексту малих конекција, конкретно приликом преноса WWW/HTTP саобраћаја. Циљ тезе је постизање што веће релевантности и практичности резултата. У складу са тим, извршено је снимање и карактеризација оствареног саобраћаја приликом типичног сурфа Интернетом на основу чега је дефинисан симулациони модел. Симулације су вршене користећи продукциони TCP стек GNU/Linux оперативног система. Хибридна платформа која омогућава контролисаност експеримента и коришћење продукционог TCP стека је остварена користећи савемени мрежни симулатор NS3.

Кључне речи: TCP контрола загушења, thin flow, NS3
Објављен на сајту: 19.11.2013
Тип рада: Научни радови

Метод имплементације система за препознавање говора на embedded уређајима

Абстракт

У раду се дискутују алгоритми погодни за имплементацију на embedded платформама, а који се користе при решавању проблема препознавања говора. Биће омогућено извршити препознавање говора које зависи од говорника (speaker dependant), и то претрагом кроз речник унапред припремљених фраза. Описана је теоријска основа примењених алгоритама, као и начин практичне имплементације сваке фазе система.

Кључне речи: DTW, Embedded, LPC, MFCC, Препознавање говора
Објављен на сајту: 22.12.2013
Тип рада: Стручни радови