Abstrakt

Rad se bavi problemom identifikacije rasplinutih mera u višekriterijumskom odlučivanju sa kriterijumima u interakciji. Predstavljen je pristup problemu, zasnovan na algoritmu za identifikovanje rasplinutih mera autora M. Grabiša. Opisana je procedura identifikovanja rasplinutih mera zasnovana na potrebama prezentovanog zadatka i prikazan je primer.

Ključne reči: Rasplinute mere; višekriterijumsko odlučivanje
Objavljen na sajtu: 21.3.2013