Абстракт

Саобраћај базиран на TCP протоколу данас чини више од 80% саобраћаја који се преноси на Интернет глобалној рачунарској мрежи. Мале TCP конекције, иако количински не чине већину TCP саобраћаја, су веома заступљене у свакодневном раду. Користе се приликом преноса WWW surf саобраћаја, удаљеног приступа рачунарима, играња преко мреже итд. У раду су тестиране перформансе најкоришћенијих TCP алгоритама у контексту малих конекција, конкретно приликом преноса WWW/HTTP саобраћаја. Циљ тезе је постизање што веће релевантности и практичности резултата. У складу са тим, извршено је снимање и карактеризација оствареног саобраћаја приликом типичног сурфа Интернетом на основу чега је дефинисан симулациони модел. Симулације су вршене користећи продукциони TCP stek GNU/Linux оперативног система. Хибридна платформа која омогућава контролисаност експеримента и коришћење продукционог TCP стека је остварена користећи савемени мрежни симулатор NS3.

Кључне речи: TCP контрола загушења, thin flow, NS3
Објављен на сајту: 19.11.2013
Тип рада: Научни радови