Абстракт

Рад се бави проблемом идентификације расплинутих мера у вишекритеријумском одлучивању са критеријумима у интеракцији. Представљен је приступ проблему, заснован на алгоритму за идентификовање расплинутих мера аутора М. Грабиша. Описана је процедура идентификовања расплинутих мера заснована на потребама презентованог задатка и приказан је пример.

Кључне речи: Расплинуте мере; вишекритеријумско одлучивање
Објављен на сајту: 21.3.2013
Тип рада: Научни радови