Волумен 1 - 2009

Да ли су електронски сертификати заиста безбедни?

Абстракт

У раду је приказан недостатак Инфраструктуре јавног кључа (PKI) код издавања дигиталних сертификата. Употребом предложеног сценарија могуће је направити лажни сертификат сертификационог тела са оригиналним електронским потписом. Такав сертификат омогућује да се лажира било који wеб сајт, укључујући банке, е-трговине и остале који користе HTTPS протокол. Описана техника заснована је на слабости криптографске хеш функције, познатом под именом MD5 колизија.

Кључне речи: Дигитални сертификати, хеш колизија, PKI, сертификационо тело
Објављен на сајту: 1.1.1970

Карактеристике сигурности Encrypting File System-a

Абстракт

Два стандардна механизма заштите података од неовлашћених приступа су контрола приступа корисника и енкрипција односно шифровање. Тако оперативни систем додељује кориснику права записана у ACL листама, док криптографски систем датотека обезбеђује слој заштите за податке у оним случајевима када контрола приступа није активна. Подаци који немају заштиту контроле приступа из неког разлога, могу бити енкриптовани те се њима може приступити само уз поседовање одговарајућег кључа дешифровања. У овом раду се презентује New Technology File System (NTFS) и његов део Encrypting File System (EFS), који представља пример комбинације механизама контроле приступа и енкрипције.

Кључне речи: EFS , енкрипција, контрола приступа, NTFS, сигурност
Објављен на сајту: 31.5.2009
Тип рада: Стручни радови

Алгоритми за цикличну спектралну анализу

Абстракт

Дат је увод у теорију обраде и анализе циклостационарних сигнала другог реда, преглед теорије дигиталне цикличне спектралне анализе и описани су принципи и карактеристике рачунарски ефикасних алгоритама за процену цикличног спектра, као и неки аспекти њихове имплементације. Разматрани су алгоритми на бази временског и фреквенцијског усредњавања цикличних периодграма.

Кључне речи: Циклостационарност, Спектрално-корелациона анализа сигнала, циклични спектар
Објављен на сајту: 21.6.2009
Тип рада: Научни радови

Симулација рачунарске мреже оклопног батаљона у swarmingu

Абстракт

Swarming је тактички приступ који се све више узима у обзир у конципирању извођења борбених дејстава савремених армија. Прилагођење постојећих оклопних и механизованих јединица (ОиМЈ) за примену swarminga могло би да буде најбоља инвестиција у модернизацији технички слабије опремљених армија. То је основна мотивација за истраживања која су у току на Рачунарском факултету Универзитета Унион у Београду. У раду се разматра проблематика командно-информационог система ОиМЈ, а посебно неки од резултата симулације покретне радио-рачунарске мреже (RLAN), као једног од његових најважнијих подсистема.

Кључне речи: Алгоритам, оклопни батаљон, рачунарска мрежа, симулација, swarming.
Објављен на сајту: 12.7.2009
Тип рада: Научни радови

Колико смо спремни за примену нанотехнологије?

Абстракт

У раду се разматрају могуће последице развоја нанотехнологије. Прво се бавимо стањем у области: преглед указује на утицаје промене димензија на деловање и опажање у просторима нано димензија. Потом се разматра могући будући развој. Указује се на области чији резултати би се могли користити у будућем развоју нанотехнологије: наука о матерјалима, биотехнологија, наноелектроника, и рачунарска техника. Разматрају се глобално, и са аспекта региона, проблеми и могућности развоја нанороботике.

Кључне речи: агент, интелигентни системи, меко рачунарство, нанороботика, нанотехнологије, рачунарство, расплинути системи
Објављен на сајту: 30.7.2009
Тип рада: Научни радови