Волумен 3 - 2011

Преглед карактеристика ISA сервера

Абстракт

Актуелни временски тренутак, који карактерише експлозија Интернет комуникација, са истовременим порастом сигурносних ризика, намеће потребу за коришћењем безбедносног производа који би био постављен на „ивицу“ мреже. Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 је такав производ. Поседује неколико кључних безбедносних функција, употребљивост, једноставност корисничког интерфејса и скалабилност, посебно ако се користи Enterprise едиција. Овај документ истражује кључна својства поменутог производа, неопходна за успешан рад сервера у реалним условима експлоатације.

Кључне речи: Безбедност, ISA сервер, мрежна баријера, прокси
Објављен на сајту: 10.2.2011
Тип рада: Стручни радови

Кластери друштвених графова

Абстракт

У овом раду ћемо се бавити проблемом кластеровања социјалног графа. Овај проблем је веома добро истражен, али у скоро свим случајевима ради се о потпуној подели на дисјунктне кластере. Очигледно је да у социјалном графу људи најчешће припадају у више група. Али такође имамо и људе који не припадају ниједној групи. Описаћемо неколико приступа овом проблему, и на који начин се проблем може решити. Такође, не постоји ниједна добра мера колико је одређено кластеровање добро, на основу које би се могли упоређивати алгоритми, тако да смо дефинисали меру која најбоље одговара.

Кључне речи: Кластери, Сопствени вектори, Свеобухватно стабло минималне цене, Квалитет, Теорија спектралних графова, Друштвени граф
Објављен на сајту: 19.2.2011
Тип рада: Научни радови

Паралелизација Monte Carlo метода и њихова примена у рачунању интеграла

Абстракт

Monte Carlo метода се примењује када је немогуће применити теорију или кад теорија не постоји. С друге стране паралелизација је сигурна алатка за убрзање извршавања алгоритма. У овом раду је показано како се паралелизацијом Monte Carlo метода, Kvazi-Monte Carlo (MISER) алгоритма, уз коришћење MPI библиотеке, може убрзати израчунавање једнодимензионалних и вишедимензионалних интеграла.

Кључне речи: Monte Carlo, MISER, интеграција
Објављен на сајту: 19.2.2011
Тип рада: Стручни радови

Алгоритми оптимизације за решавање проблема трговачког путника и њихова паралелизација

Абстракт

Добро познат проблем трговачког путника погодан је за тестирање и поређење перформанси различитих алгоритама оптимизације. У овом раду приказана су два од тих алгоритама који се најчешће користе: генетски алгоритам и алгоритам колоније мрава. Дат је детаљан опис ових алгоритама, начин на који су имплементирани, као и добијени резултати. Такође је дат начин на који се они могу паралелизовати и убрзање које се при томе добија.

Кључне речи: Алгоритам колоније мрава, Генетски алгоритам, паралелизација, Проблем трговачког путника
Објављен на сајту: 19.2.2011
Тип рада: Стручни радови

Детекција и класификација саобраћајних знакова у видео режиму рада

Абстракт

У овом раду представљен је метод за детекцију и класификацију саобраћајних знакова на видео и записима дигиталне слике. Детекција саобраћајних знакова и њихова идентификација има неколико примена, али је мало радова који описују детаљно ове процесе. Информације о облику су коришћене за детекцију и изоловање саобраћајног знака, а информације о боји и особинама хистограма изолованог облика се користе за класификовање. Број могућих облика саобраћајних знакова је мали, па је релативно лако детектовати и изоловати саобраћајне знакове. Међутим, квалитет слике, варијације у осветљености или изобличења знакова отежавају процес исправне класификације знакова.

Кључне речи: неуралне мреже, саобраћајни знакови, информациони системи за вожњу, рачунарски вид, расплинута логика, класификација
Објављен на сајту: 29.8.2011
Тип рада: Научни радови

Објектно оријентисана реализација перцептуалног рачунара и поређење две методе закључивања при хијерархијском одлучивању

Абстракт

У овом раду се представљају уводна разматрања објектно оријентисане реализације Менделовог перцептуалног рачунара. Веома практична страна добро дизајнираног софтвера је што омогућава лаку имплементацију и тестирање нових теоретских модела. Као пример, познат концепт нових пондерисаних средина је упоређен са оригиналним ауторовим концептом пондерисаних геометријских облика. Оба ова концепта обједињавања су упоређена на познатом проблему избора ракетног система, који укључује аналитички хијерархијски процес. Поред наведених главних целина, овај рад садржи и неколико мањих измена и допуна метода карактеристичних за ову тематику. Такође је изнесено неколико сугестија у вези са даљим истраживањем.

Кључне речи: перцептуални рачунар, субјективно одлучивање, рачунање речима, интервални расплинути скупови другог типа, нове пондерисане средине, пондерисани геометријски облици, проблем избора ракетног система.
Објављен на сајту: 29.11.2011
Тип рада: Научни радови

Независно-доменски системи за издвајање именованих ентитета са Веба без људског надзора

Абстракт

Будућност данашњег Веба је Семантички Веб. Прелазак са садашњег Веба на Семантички Веб укључује издвајање именованих ентитета са данашњег Веба у сврху креирања RDF исказа. С обзиром да количина информација на Вебу експоненцијално расте, за овај задатак потребан је моћан несупервизорски софтверски систем који је независан од домена. У овом раду представљено је и упоређено пет постојећих система. Такође, дат је предлог за нов систем за издвајање ентитета.

Кључне речи: издвајање именованих ентитета; издвајање информација; семантички веб
Објављен на сајту: 30.12.2011
Тип рада: Стручни радови