Волумен 11 - 2019

Развој апликације уз помоћ архитектуре без сервера - пример употребе Firebase и iOS платформе

Абстракт

Архитектура без сервера нуди решења за бржи развој апликације као и смањењу трошкова развојаи одржавања у односу на клијент-сервер архитектуру. Иако назив може погрешно да сугерише, у архитектурибез сервера сервер и даље постоји али о њему брине клауд провајдер. На тај начин можемо се фокусирати наразвој и одржавање саме апликације а не на инфраструктури која је потребна за рад исте.У овом раду представили смо предности и мане овог развоја софтвера. Развили смо апликацију која пружаинформације о стриповима користећи управо архитектуру без сервера. За клауд провајдера користили смоФиребасе и представили његове производе који су нам потребни за рад ове апликације.Клијентски део апликације имплементирали смо за iOS платформу. За програмски језик користили смо Swift,као језик новијег датума. Описали смо интеграцију између Firebase-а и iOS-а, као и основнефункционалности клијентске апликације.

Кључне речи: Архитектура без сервера, Firebase, iOS, клијент-сервер архитектура, стрип, Swift.
Објављен на сајту: 20.12.2019

Увод у реактивну програмску парадигму коришћењем радног оквира SPRING

Абстракт

У циљу стицања свеобухватне слике о узајамним сличностима, разликама, предностима иманама традиционалног и реактивног приступа решавања неких од проблема са којима се сусрећу модерневеб апликације, као и могућностима које нам пружа реактивни модул популарног радног оквира Spring(енг.”framework”), у овом раду биће демонстриран развој веб апликације за управљање акцијамакомпанија на берзи, користећи оба од поменутих приступа.

Кључне речи: Реактивно програмирање, Spring framework, Spring WebFlux
Објављен на сајту: 15.1.2019

Примена минимакс алгоритма у игри "Тачке и кутије"

Абстракт

У овом раду представљена је игра за два играча "Тачке и кутије" и анализирано неколикоразличитих алгоритама за њено играње. Главни приступ, који за циљ има симулирање понашања напреднијихиграча, имплементиран је употребом минимакс алгоритма, док остали алгоритми, имплементирани радипоређења, имају за циљ симуларање играча различитих, слабијих вештина. Ови алгоритми су упоређениаутоматском симулацијом на таблама за играње различитих величина и ти резултати су приказани у овом раду.Поред симулације самих алгоритама, у овом раду је представљено и неколико приступа који би даље моглиунапредити како ефикасност, тако и успешност ових алгоритама.

Кључне речи: алфа-бета одсецање, минимакс алгоритми, похлепни алгоритми, симулација, вештачка интелигенција
Објављен на сајту: 10.1.2019

Упоредна анализа моделом-управљаних решења за оркестрацију сервиса

Абстракт

Насупрот монолитним системима који имају свест о унутрашњој структури и организацијикомпоненти, код сервисне архитектуре чија оркестрација не подразумева познавање унутрашњеорганизације појединачних сервиса, главни проблем је повезивање елемената и формирање подршке зањихову сарадњу. Један од приступа у моделовању дистрибуираних система јесте да се механизмиоркестрације делегирају средњем слоју који поред окупљања сервиса може бити задужен и за њиховослагање. Карактеристично за оркестрацију у сервисним окружењима је да она може бити статичке илидинамичке природе, где динамичка оркестрација подразумева било промену статички дефинисане оркестрацијебило промену правила оркестрирања у зависности од контекста. Циљ овог рада је да представи нека оддосадашњих решења за оркестрирање сервиса, истакне предности и мане тих приступа и да подлогу за креирањемета-модела који ће служити као основ за моделовање контекст-зависног средњег слоја у сервисно-оријентисаним архитектурама.

Кључне речи: сервисно-оријентисана архитектура, оркестрација сервиса, контекст-зависна оркестрација, моделом- управљан развој сервисних архитектура
Објављен на сајту: 19.12.2019