Абстракт

Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) је рачунарски нтролисан систем за надгледање и управљање индустријским процесима. Састоји се од различитих компонената за прикупљање и пренос података и од софтвера који обезбеђује праћење и контролу постројења са једне локације. Да би систем исправно функционисао неопходна је брза и поуздана комуникација између свих SCADA апликација и контролних уређаја. У раду је укратко описана архитектура SCADA система и постојећи проблеми са комуникацијом између SCADA апликација. Детаљно је описано унапређење већ постојећег механизма комуникације базирано на RPC (Remote Procedure Call) технологији коришћењем ZeroMQ и Google Protocol Buffers библиотека. Ново решење знатно смањује комплексност и обезбеђује проширивост целог система управљања.

Кључне речи: SCADA, RPC, ZeroMQ, Protocol Buffers, комуникација, дистрибуција догађаја
Објављен на сајту: 24.11.2014
Тип рада: Научни радови