Абстракт

Мултифрактална анализа се показала као прецизно средство за класификацију карцинома, с тим што сам процес још увек није довољно аутоматизован за примену у медицинској дијагностици. По извршеној мултифракталној анализи, потребно је обрадити резултате и правилно их класификовати, где улогу добијају неуралне мреже. Неуралне мреже су се показале као успешан метод класификације података, када подаци нису линеарно раздвојиви. У овом раду је приказана њихова примена ради утврђивања примарног карцинома у случајевима интраосеалних метастатских карцинома, као и аутоматизација процеса класификације. Циљ је успешно применити мултифракталну анализу као помоћно дијагностичко средство.

Кључне речи: класификација, метастазе, мултифрактална анализа, неуралне мреже
Објављен на сајту: 12.6.2014
Тип рада: Научни радови