Абстракт

Предмет овог рада је пројектовање модела података потребних компанијама које желе да воде е-пословање. Циљ је утврдити потребне податке, њихов формат и семантику, као и њихов распоред у сложеној структури базе података која служи као основа интегрисаног информационог система са функционалношћу електронског пословања. Методолошки, у документу критички упоређујемо различите приступе моделовању података доступне у литератури и решењима отвореног кода. Приказујемо и процес имплементације изабраних модела.  

Кључне речи: Mоделовање података, електронско пословање, поређење приступа
Објављен на сајту: 7.10.2020
Приложени фајл: imijatovic.pdf