Абстракт

У овом раду се представља један од приступа клауду преко мобилних уређаја. Анализирају се предности клауда, виртуелизације и балансирања ресурсима у контексту мобилног приступа. Описује се једна могућа серверска инфраструктура која овакав приступ подржава. Дискутују се изазови које пред решење поставља потреба за осигурањем безбедности података. Сагледава се потенцијал који употреба мобилног приступа клауду доноси организацијама. Предлажу се правци даљег истраживања.

Кључне речи: 2G/3G, APN, GGSN, IP/MPLS, клауд, виртуелизација
Објављен на сајту: 27.12.2015
Тип рада: Научни радови